นโยบายการคืนเงิน

ซื้อทองออนไลน์ ห้างเพชรทองคุณเฮง www.gemkh.com

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า และเจอสถานการณ์ตามที่ร้านค้า กำหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
2. สินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง (ผู้ซื้อจะต้องถ่ายรูปสภาพสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ไว้ในขณะรับสินค้า)
3. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับลักษณะจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น ขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น
4. สินค้ามีลักษณะที่ต่างไปจากคำอธิบายที่ร้านค้า ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
5. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำขอคืนเงินได้ เนื่องจากการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อเอง

หมายเหตุ
1. หากผู้ซื้อไม่ถ่ายรูปสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ในขณะรับสินค้า ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอคืนเงิน
2. หากเป็นไปตามนโยบายที่ร้านค้า กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนตามจำนวนสุทธิที่ชำระให้กับทางร้านค้า และผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับร้านค้า (หากได้รับสินค้าแล้วทางร้านค้า จะทำการโอนเงินคืนทันที)