นโยบายขอเปลี่ยนสินค้า

ซื้อทองออนไลน์ ห้างเพชรทองคุณเฮงwww.gemkh.com

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า และเจอสถานการณ์ตามที่ร้านค้า กำหนดไว้ ดังนี้
        1. สินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง (ผู้ซื้อจะต้องถ่ายรูปสภาพสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ไว้ในขณะรับสินค้า)
        2. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับลักษณะจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น ขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น
        3. สินค้ามีลักษณะที่ต่างไปจากคำอธิบายที่ร้านค้า ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
        4. ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากความไม่พึงพอใจต่อสินค้าของผู้ซื้อเอง
        5. ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้ามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผู้ซื้อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ผู้ซื้อจะต้องส่งรูปสภาพสินค้าไว้ในขณะรับสินค้า และรูปสภาพสินค้าที่จะทำการเปลี่ยน ให้กับ ร้านค้า ก่อน)

หมายเหตุ
        1. หากผู้ซื้อไม่ถ่ายรูปสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ในขณะรับสินค้า ทาง ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้า
        2. ทางร้านค้า จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับผู้ซื้อ เมื่อได้รับสินค้าชิ้นเดิมจากผู้ซื้อแล้ว